Designs from the Vienna Workshop coloring book

This is the Dutch review. Do you want to read the English review? Press here.

Vienna Workshop kaft
Van uitgeverij Pomegranate ontvingen we een kleurboek dat ze onlangs in samenwerking met het beroemde New Yorkse Smithsonian Design Museum hebben gepubliceerd: “Designs from the Vienna Workshop coloring book”. We danken Pomegranate hiervoor.

Op het internet staat het volgende (vrij vertaald) over dit boek:
Honderd jaar geleden was de Wiener Werkstätte een florerende coöperatie van kunstenaars die floreerde van 1903 tot 1932. De kunstenaars maakten kunst die gebruikt werd om er stoffen, kleding, ansichtkaarten en nog veel mee mee te creëren – vrijwel alles dat je maar kon bedenken, zolang het maar kwaliteitsontwerp was.
Enkele van de vele kunstenaars van de Wiener Werkstätte maakten de ontwerpen die je hier ziet. Zelfs de meest ingewikkelde tekeningen werden vaak in patronen gegoten die op ontelbare manieren gebruikt konden worden. Soms werden ontwerpen in een kleurenwaaier gegoten, en lieten op die manier hun prachtige potentieel zien waarmee een kunstenaar begint met een set van vormen of schetsen. Denk, terwijl je kleurt, aan de verschillende manieren waarop je nieuwe ontwerp gebruikt kan worden. We hebben zelfs een lege pagina achter in het kleurboek gevoegd zodat je je eigen ontwerp kunt bedenken. (meer…)

Designs from the Vienna workshop coloring book

Dit is de Engelse review. Lees je liever de Nederlandse review? Klik dan hier.

Vienna Workshop kaft

From Pomegranate publishers we received a coloring book which they published recently in cooperation with the famous Smithsonian Design Museum: “Designs from the Vienna Workshop coloring book”. We thank Pomegranate for his.

On the Internet the following information about this book can be found:
One hundred years ago, the Vienna Workshop was a booming artists’ cooperative. Known as Wiener Werkstätte in German, the workshop thrived from 1903 to 1932, and its designers produced art that was used to create fabrics, furniture, clothing, postcards, and so much more—nearly anything you could think of, as long as it was of quality design.

A few of the Vienna Workshop’s many artists created the designs you see here. Even the most complex drawings were often made into patterns that could be used in myriad ways. Sometimes designs would also be produced in a series of colorways, showing all the beautiful potential that can be found when an artist starts with one set of shapes or outlines. As you color, think of all the different ways that your new design could be used. We’ve even left a page at the back of the coloring book blank so that you can devise your own design. (meer…)

Fractal Art: a coloring book

This is the Dutch review. Do you want to read the English review? Press here.

Fractal Art kaft

Pomegranate Publisher stuurde ons het onlangs gepubliceerde “Fractal Art” van illustrator Doug Harrington op om te reviewen. We danken Pomegranate weer van harte.

Doug Harringon (1972) is een van de eerste en een belangrijke maker van digitale kunst. De afbeeldingen in dit boek zijn zwart-wit afbeeldingen van vijftig werken van zijn hand.

Op het Internet is over dit boek de volgende informatie (vrij vertaald) te vinden:
Zoom in of zoom uit en je zult in een fractaal (een afbeelding die uit een herhaling van steeds dezelfde patronen bestaat) steeds dezelfde eenvoudige maar onregelmatige vorm vinden die zichzelf herhaalt in complexe patronen. Sommige lijken op vormen uit de wereld rondom ons – een zeeschelp, een sneeuwvlok, een spinnenweb – maar de natuur heeft haar grenzen. Fractalen bedacht uit wiskundige formules zijn echter onbegrensd, zowel uiterlijk als innerlijk. Fractale geometrie creërt een ruimte waarin herhaling schoonheid is, wiskunde kunst is en perfectie mogelijk is.
Bijna twintig jaar lang heeft de in Seattle wonende kunstenaar Doug Harrington fractalen gemaakt die geweven lijken, gefacetteerd en kaleidoscopisch. Hij maakt deze verscheidenheid aan platen digitaal en als kunstafdrukken. Ieder stuk, gebaseerd op een originele formule, is uniek.
Deze zwart-witte versies van Harrington’s originele fractalen bieden een bijzondere gelegenheid om hun vormen te bestuderen. Ontdek de herhaling en onthul het patroon terwijl je kleurt – het kan iets anders zijn dan het op het eerste gezicht lijkt. En als je hulp nodig hebt dan zijn de originele kunstwerken afgedrukt aan beide binnenzijden van de kaft. (meer…)

Fractal Art: a coloring book

Dit is de Engelse review. Lees je liever de Nederlandse review? Klik dan hier.

Fractal Art kaft

Pomegranate sent us a review copy of their recently published coloring book “Fractal Art” by artist Doug Harrington. We thank Pomegranate for this.

Doug Harrington is one of the first and mayor creator of digital art. The images in this book are black and white ones of fifty of his artworks.

On the Internet the following information about this book can be found:
Zoom in or zoom out, and you will find within a fractal the same simple but irregular shape replicate itself in complex patterns. While these often resemble structures in the world around us—a nautilus shell, a snowflake, a spider’s web—nature has its limits. But the fractals devised from mathematical formulas are infinite, both outwardly and inwardly. Fractal geometry creates a space where repetition is beauty, where math is art, and where perfection is possible.
For nearly twenty years Seattle artist Doug Harrington has been making digital fractals that seem tie-dyed, faceted, or kaleidoscopic. He produces these diverse and vibrant images digitally and in fine art prints. Each piece, based on an original formula, is unique.
These black-and-white versions of Harrington’s original fractals present a special opportunity to study their form. Find the repetition and reveal the pattern as you color—it may not be what it seems at first glance. And if you need assistance, the original artworks are printed on the inside of this coloring book’s covers.
(meer…)

Intricate Ink : animals in detail

Dit is de Engelse review. Lees je liever de Nederlandse review? Klik dan hier.

Kaft

Recently American publisher Pomegranate published “Intricate Ink : animals in detail” by artist Tim Jeffs. The publisher sent a copy for us to review for which we thank Pomegranate.

On the Internet this information can be found about this book: Using black ink pens and colored pencils, American artist and illustrator Tim Jeffs is creating a veritable ink zoo of intricately drawn animals. Ever intrigued by their diversity and complexity, Jeffs strives to capture his subjects’ essence in his portraits. He begins each drawing with extensive research into a given animal’s conservation status, habitats, habits, and physical appearance. He then closely studies its skin or fur but lets artistic license dictate the patterns, textures, and colors he applies. He enjoys “having the control of making it my own creation, and not just another photograph.” Jeffs does, however, pay photorealistic attention to drawing each creature’s eyes, which “give it a personality, express emotion and let the animal tell its own story as it looks back at the viewer.”

(meer…)

Intricate Ink : animals in detail

This is the Dutch review. Do you want to read the English review? Press here.

Kaft

Onlangs bracht de Amerikaanse uitgeverij Pomegranate het kleurboek “Intricate Ink : animals in detail” van illustrator Tim Jeffs op de markt. De uitgever stuurde ons een recensie-exemplaar waarvoor wij Pomegranate hartelijk bedanken.

Op Internet is de volgende informatie over deze uitgave te vinden (vrij vertaald):
Gebruikmakend van zwarte inktpennen en kleurpotloden creeërt de Amerikaanse kunstenaar en illustrator Tim Jeffs een ware inkt-dierentuin van gedetailleerd getekende dieren. Altijd geïntrigeerd door hun diversiteit en complexiteit streeft Jeff ernaar om de essentie van zijn onderwerpen in zijn portretten te vangen. Iedere tekening begint hij met een uitgebreid onderzoek naar de status (bedreigd of niet bedreigd) van het dier, gewoontes, leefomgeving en fysieke verschijning. Daarna bestudeert hij hun huid of bont zorgvuldig maar laat artistieke overwegingen de patronen, texturen en kleuren die hij gebruikt dicteren. Hij geniet ervan om de controle te hebben over het maken van zijn eigen creatie en niet van weer een zoveelste realistische foto-tekening. Maar Jeff heeft wel veel aandacht voor het fotorealistisch tekenen van de ogen van ieder dier waardoor het een persoonlijkheid krijgt en emoties uitdrukt en hij laat op die manier ieder dier zijn eigen verhaal vertellen wanneer het naar de kleurder terugkijkt. (meer…)